KVV ilustracia

KVV ilustracia

aku kumulovane

aku kumulovane

Hydraulika

Hydraulika

Hadice

Hadice

KĹZNE LOŽISKÁ-PANVIČKY,PÚZDRA

KĹZNE LOŽISKÁ-PANVIČKY,PÚZDRA

PIESTNE KRÚŽKY

PIESTNE KRÚŽKY

TMELY A LEPIDLA HENKEL-LOCTITE-TEROSON

TMELY A LEPIDLA HENKEL-LOCTITE-TEROSON

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY , REGULÁTORY TLAKU,PLNIČE,ODLUČOVAČE, BRZDOVÉ VÁLCE

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY , REGULÁTORY TLAKU,PLNIČE,ODLUČOVAČE, BRZDOVÉ VÁLCE

ELEKTROMAGNETICKÉ VZDUCHOVÉ VENTÍLY

ELEKTROMAGNETICKÉ VZDUCHOVÉ VENTÍLY

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY

PIESTOVÉ ČERPADLÁ, HYDROMOTORY

PIESTOVÉ ČERPADLÁ, HYDROMOTORY

SERVORIADENIA, ORBITÁLNE RIADIACE JEDNOTKY, ORBITÁLNE HYDROMOTORY

SERVORIADENIA, ORBITÁLNE RIADIACE JEDNOTKY, ORBITÁLNE HYDROMOTORY

HYDRAULICKÉ ROZVÁDZAČE

HYDRAULICKÉ ROZVÁDZAČE

HYDRAULICKÉ RÝCHLOSPOJKY

HYDRAULICKÉ RÝCHLOSPOJKY

HYDRAULICKÉ VALCE

HYDRAULICKÉ VALCE

TECHNICKÉ MAZIVÁ A ZABRUSOVACIE PASTY

TECHNICKÉ MAZIVÁ A ZABRUSOVACIE PASTY

sady tesneni sumar

sady tesneni sumar

Search:

advanced

Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?

Recommend us

Obchodné podmienky:


1, Všeobecné ustanovenia
2, Predmet zmluvy
3, Miesto plnenia
4, Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
5, Cena a platba
6, Dodacia lehota
7, Dodacie podmienky a prepravné
8, Záruka
9, Reklamačný poriadok
10,Odstúpenie od zmluvy
11,Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky na stránkach internernetového obchodu predávajúceho súhlasí so znením obchodných podmienok v plnom rozsahu. V prípade, že je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená osobitná kúpna zmluva na nákup tovaru v internetovom obchode predávajúceho, platia ustanovenia tejto zmluvy prednostne pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Kontaktné údaje a adresa predávajúceho:
Sídlo: Marting  s.r.o., Nábrežná 2.,038 61 Vrútky,Slovenská republika
IČO: 31584799
DIČ: SK 20 20 432568
Zapísaný v OR SR, OS Žilina, vložka č. 1131/L


Bankové spojenie:  UniCreditBank Slovakia a.s., 

SWIFT: UNCRSKBX
č.ú.: 6605286002/1111
IBAN: SK9811110000006605286002
Tel.: +421 43 4281707,4281708,4281709
Fax: +421 43 4281706
E-mail: marting@marting sk


Internet: www.marting.sk

               www.sznajder.sk

Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

2. Predmet zmluvy


Predmetom kúpnej zmluvy je tovar a dodávka tovaru, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "internetový obchod").

3. Miesto plnenia


Miestom plnenia je sklad predávajúceho (ďalej len "sklad"). Dodávka sa považuje za splnenú, keď predávajúci odovzdá predmet zmluvy prvému verejnému prepravcovi na prepravu (ďalej len "preprava") pre kupujúceho do miesta určeného kupujúcim na prevzatie tovaru. V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho (ďalej len "osobný odber") je dodávka splnená, keď predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy


Objednávka tovaru vyplnená kupujúcim na stránkach internetového obchodu predávajúceho a odoslaná ( a doručená) prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Potvrdenie odoslanej objednávky automaticky generované internetovým obchodom nie potvrdením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Potvrdením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy je písomné oznámenie predávajúceho kupujúcemu (odoslané e-mailom, faxom, alebo poštou), ktoré obsahuje:

upresnenie dostupnosti a termínu dodávky položiek
upresnenie nákladov na prepravu
potvrdenie miesta dodávky
meno a telefonický kontakt na obchodníka, ktorý objednávku vybavuje.
Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť položky objednávky, u ktorých dôjde k náhlemu výpadku dodávok zo strany výrobcu, alebo subdodávateľov predávajúceho.

5. Cena a platba


Ponuková cena tovaru, uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho uvedená v čase objednania, je platná v okamihu objednania a považuje sa záväznú pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na priebežnú zmenu ponukových cien najmä z dôvodu zmeny cien subdodávateľa, alebo výrobcu. Predávajúci  je viazaný svojou ponukou uvedenou v internetovom obchode počas 24 hodín.

Cena za prepravu predmetu zmluvy vypočítaná automatizovane v internetovom obchode na základe netto hmotnosti položiek objednávky je iba informatívna, nakoľko nezohladňuje hmotnosť obalov zásielky. Presná cena za prepravu bude uvedená v potvrdení objednávky od obchodníka.

Platba na dobierku: Kupujúci platí v hotovosti úhradu za predmet zmluvy prepravcovi pri preberaní predmetu zmluvy od prepravcu (tj. pri preberaní zásielky na pošte, alebo pri doručení kurierom prepravnej služby).

Platba prevodným príkazom: Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, kupujúci poukáže úhradu za predmet zmluvy na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorú dostane spolu s potvrdením objednávky od obchodníka. Tovar na sklade je rezervovaný pre kupujúceho po čas splatnosti + 3 pracovné dni po dátume splatnosti zálohovej faktúry. Platba za predmet zmluvy sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho.

Platba v hotovosti: Kupujúci platí v hotovosti úhradu za predmet zmluvy pri preberaní predmetu zmluvy pri osobnom odbere v sklade predávajúceho.

S dodávkou tovaru dostane kupujúci aj daňový doklad - faktúru. Deň dodávky tovaru pre účely fakturácie je deň odovzdania tovaru prepravcovi v prípade zásielkového predaja, alebo deň osobného odberu tovaru v sklade kupujúcim. Ak nemôže predávajúci dodať objednaný tovar a s kupujúcim nebolo dohodnuté náhradné plnenie, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú úhradu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

6. Dodacia lehota


Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. U položiek, ktoré sú k dispozícii na sklade predávajúceho je dodacia lehota v rámci Slovenskej republiky 3 dni, u bežne nakupovaných položiek, ktoré nie sú aktuálne na sklade do 10 dní. Presnú dodaciu lehotu jednotlivých položiek objednávky oznámi kupujúcemu obchodník písomne e-mailom, faxom, alebo poštou.

7. Dodacie podmienky a prepravné


Pri dodaní tovaru prepravcom je kupujúci povinný riadne prevziať zásielku od prepravcu a skontrolovať neporušenosť obalov a počet balíkov zásielky. V prípade zistených závad je kupujúci povinný na mieste spísať s prepravcom záznam o poškodení, alebo nekompletnosti zásielky a kópiu záznamu bezodkladne doručiť predávajúcemu. Na základe tohto záznamu predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie z dôvodu poškodenia, alebo straty tovaru pri preprave. Následne je kupujúci povinný tovar v zásielke skontrolovať a v prípade zistených vád v množstve, druhu, alebo kvalite tovaru tieto vady písomne oznámiť predávajúcemu do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky. Ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku (viď nižšie).

V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho si kupujúci skontroluje druh a množstvo dodaného tovaru pri preberaní tovaru. Na rozdiely zistené mimo sklad nemusí predávajúci brať ohľad.

Prehľad poplatkov pre  doručenie zásielok prepravnou spoločnosťou :

Doručenie balíka je garantované v nasledujúci pracovný deň/ do 24 hod.(48 hod. pre Českú republiku)/, pri  objednaní tovaru do 15 hod.

 predchádzajúceho pracovného dňa a potvrdenie jeho disponibility a odoslania  predávajúcim.

Cena sa určuje z tabuľky podľa hmotnosti balíka.Ceny sú uvedené s DPH včetne palivového a mýtneho poplatku.


Konečná cena dopravy  pre dodávky v rámci Slovenskej republiky:.

  Hmotnosť balíka /kg/               Cena prepravy /Eur s DPH/

        do   3,00                                                     3,90

       3,01- 15,00                                                  4,90

       15,01-30, 00                                                7,40

        30,01-50,00                                                8,90 

        50,01-100,00                                              8,90 + alikvotna taxa nad 50 kg.......max 20,00 Eur

      100,01-150,00                                              8,90 + 8,90 +  alikvotna taxa nad 100 kg.....max 30,00 Eur

      150,01-200,00                                              8,90 + 8,90 + 8,90 +alikvotna taxa nad 150 kg.....max 40,00 Eur

Pozn:   Pri celkovej cene zásielky nad 300 Eur(včetne DPH) je cena dopravy grátis !!!

 Ceny pre dodávky do Českej republiky včetne palivového,mýtneho poplatku a DPH20%:(Čas doručenia 48 hodín)

     Hmotnosť balíka /kg/                 Cena prepravy / Eur s DPH/

       0,01-1,99                                                    8,75

       2,00-2,99                                                    9,12

       3,00- 4,99                                                   9,37

       5,00- 9,99                                                 10,00

      10,00-14,99                                               11,25

      15,00-19,99                                               13,12     

      20,00-24.99                                               14,37

      25,00-29,99                                               15,62

      30,00-40,00                                               18,75

ÚHRADA ZA TOVAR-MOŽNOSTI PLATBY

 1,DOBIERKA

 Slovenská republika

Pri doplnkovej službe dobierka/COD/ sa k prepravnému účtuje príplatok 1,1 Eur z dobierkovej sumy do 1000 Eur.

 Česká republika

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok následovne:

     Celková cena zásielky(Eur)                                               Eur

          0,01-  60,-                                                                     4,55

        60,01 - 85,-                                                                     5,58

        85,01 - 225,-                                                                   6,97                                                   

      225,01 - 450,-                                                                   8,73

      450,01 - 700,-                                                                 10,46

      700,01 - 2.222,-                                                              15,70

 DOPORUČENIE PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKEJ REPUBLIKY:

 S ohľadom na minimalizovanie bankových a anulovanie dobieročných poplatkov doporučujeme využiť bezhotovostnú platbu, alebo hotovostný vklad, na náš účet vedený Českých korunách v UniCredit Bank Czech a Slovak republic,140 92 Praha, CZ , č.ú. : 2110105160/2700.

IBAN: CZ94 2700 0000 0021 1010 5160

SWIFT: BACXCZPP

Výslednú sumu Vám na požiadanie radi prepočítame aktuálnym kurzom Národnej banky ku dňu predaja(orientačné info : 25,75 CZK za Eur)

Súčasne, po predchádzajúcej dohode, Vám vieme doručiť tovar o vyššej hmotnosti ,cene resp.požiadavke mimoriadneho termínu a rozmeru, naším pravidelným rozvozom v Českej republike

 

 2,OSOBNÉ VYZDVIHNUTIE TOVARU/PLATBA V HOTOVOSTI/

-Bez príplatku za úhradu prepravy  tovaru/hotovosť alebo platobná karta/

Platba v hotovosti pri osobnom odbere sa rozumie platba pri preberaní tovaru v sklade predávajúceho.

 

3,PLATBA PREVODNÝM PRÍKAZOM

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,ČESKÁ REPUBLIKA

-Bez príplatku za spôsob úhrady tovaru,spoplatnená je len cena tovaru a jeho prepravné náklady k odberateľovi.

Tovar je zasielaný zákazníkovi ihneď po pripísaní požadovanej platby na účet predávajúceho.

 

 ROZMERY ŠTANDARTNÝCH ZÁSIELOK:

-Max hmotnosť 1 zasielky...50kg(40 kg CZ)

-súčet rozmerov 2 x výška+2 x šírka+dĺžka je max 3 m.

-pre jednotlivé rozmery platí:

max 80cm šírka

max 60 cm výška

max 200 cm dĺžka


Celková cena zásielky je závislá od hmotnosti jednotlivých kusov zásielky a spôsobu úhrady za tovar.
Konečnú cenu upresní obchodník v potvrdení objednávky zaslanej odberateľovi.

 
 
8. Záruka


Záručná lehota sa začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní od zistenia vady dodaného tovaru túto skutočnosť písomne oznámiť predávajúcemu. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

Dátum nákupu/prevzatia tovaru kupujúcim
Číslo dokladu (faktúry) na základe, ktorého bol tovar dodaný
Popis tovaru (katalógové číslo a názov), množstvo vadného tovaru
Opis vady dodaného tovaru
Dátum zistenia vady tovaru 
Predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o reklamácii. Kupujúci na svoje náklady doručí do skladu predávajúceho vadný tovar a ďalšie doklady v zmysle reklamačného poriadku. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na prepravu vadného tovaru do skladu predávajúceho ako aj prepravu v prípade výmeny vadného tovaru za bezchybný, alebo opravy vadného tovaru.

9. Reklamačný poriadok


Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka , §619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniklé v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený.
Predávajúci nezodpovedá za následné škody spôsobené vadou dodaného náhradného dielu, ak jeho montáž bola vykonaná mimo autorizovaný servis.
Pri reklamácii chybného tovaru je potrebné predložiť doklad nákupe tovaru vo firme Marting, s.r.o. (faktúra, účtenka) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené (záručný list, atest apod.). V prípade tovaru (náhradného dielca), u ktorého sa vada prejavila až po jeho montáži, je potrebné priložiť aj písomné vyjadrenie odbornej servisnej organizácie.
Po predložení chybného tovaru a dokladov uvedených v bode 5) bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.
Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.


10. Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci môže svoju záväznú objednávku (návrh kúpnej zmluvy) písomne odvolať až do doby než predávajúci odovzdá predmet zmluvy na prepravu pre kupujúceho.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovních dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom je potrebné, aby kupujúci:

písomne oznámil odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu: marting@marting.sk, alebo faxom na číslo: 043/4281706, alebo poštou na adresu: Marting s.r.o.,Nábrežná 2., 038 61 Vrútky
na svoje náklady doručil tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, do skladu predávajúceho do piatich pracovných dní odo dňa kedy kupujúci odoslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy.  Pokiaľ bol tovar osobitne balený v originálnych obaloch označených logom výrobcu resp.predajcu, je potrebné vrátiť aj tieto obaly.
Predávajúci obratom písomne potvrdí kupujúcemu prevzatie oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo odvolaní záväznej objednávky. Ak je vrátený tovar nepoškodený a bez známok opotrebenia, predávajúci vráti do 15 dní od doručenia tovaru do skladu predávajúceho uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu v hotovosti, alebo na účet, ktorý si určil kupujúci.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu dohodnutú v kúpnej zmluve podľa bodu 6. obchodných podmienok.

V prípade, že predávajúci nemôže objednaný tovar dodať a kupujúci sa s predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. V tomto prípade má predávajúci nárok na odstúpenie od zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia


Zmluvné strany sa dohodli na písomnú formu komunikácie prednostne využívať elektronickú poštu (e-mail). Správa sa považuje za doručenú potvrdením od druhej strany (potvrdenie o prečítaní generované e-mailovým klientom, alebo e-mail potvrdzujúci prijatie správy) .

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa v kúpnej zmluve môžu dohodnúť na odlišnom znení ustanovení ako je uvedené v obchodných podmienkach.

Predávajúci má právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením nového znenia obchodných podmienok na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v kúpnej zmluve, ani v obchodných podmienkach sa primerane vzťahujú ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky najmä: zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č.531/1991 Obchodný zákonník. Zákony sú uvedené v znení neskorších predpisov.

Obsahová čásť internetového obchodu je duševným vlastníctvom predávajúceho - firmy Marting s.r.o.,                 Nábrežná 2, 038 61 Vrútky, Slovenská republika. Kupujúci si môže vytlačiť, alebo uložiť na nosič (záznamové médium) ľubovolnú stránku verejne prístupnej časti internetového obchodu pre svoju potrebu najmä za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie, kopírovanie, alebo publikovanie obsahovej časti internetového obchodu je možné iba na základe písomného súhlasu štatutárneho zástupcu predávajúceho (viď zákon č.618/2003 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov).

Platné od 18.08.2013
 

 

Overview of possible shipping methods and their prices for:


Expresná balíková služba GLS Slovakia s.r.o.,pre doručenie v rámci Slovenskej republiky * 3.90 €

Presná hodnota ceny dopravy je vyčíslená na nasledujúcej strane a je závislá od celkovej hmotnosti zásielky a celkovej sumy Vašej objednávky( nad 300 EUR s DPH doprava grátis).Uvedená zľava je uplatnená automaticky.

Pri hmotnosti dodávky nad 50 kg bude zásielka rozdelená na 2 / resp.viac/ balíkov,kôli max. hmotnostnému

limitu balíkov prepravnej spoločnosti.

Shipment surcharge depending on goods weight:
Goods weight (kg)Extra charge to delivery cost
fromto
3.001 15 1.00 €
15.001 30 3.50 €
30.001 50 5.00 €
50.001 100 15.00 €
100.001 150 25.00 €
150.001 200 35.00 €
200.001 250 45.00 €
250.001 300 55.00 €
300.001 350 65.00 €


Vlastná doprava/pre celkovú hmotnosť zásielky nad 50 kg-1xtýždenne/ v rámci Slovenskej republiky * 6.00 €

 Spôsob dopravy je určený pre nadrozmerné zásielky t.j.: 2 x výška + 2 x šírka + 1 x dĺžka balíka presahuje 3m,

resp.pri hmotnosti zásielky presahujúcej 50 kg-po vzájomnej dohode so zákazníkom.

Osobný odber v sídle predávajúceho * 0.00 €
Cena prepravy dohodou 0.00 €

Cena dopravy a termín doručenia na základe vzájomnej dohody s dodávateľom (na vyžiadanie)

* For deliveries over 250.00 € (without VAT) 300.00 € (incl. VAT) is transport free of charge for this delivery.


Summary of possible payment methods and their prices:

Dobierkou-hotovostná platba kuriérovi v rámci Slovenskej republiky 1.10 €
(orders to 1,000.00 € )
Prevodom z účtu v rámci Slovenskej republiky 0.00 €

 Zálohovú faktúru (ZF) si máte možnosť vytlačiť v ďaľších krokoch-ihneď po odoslaní objednávky  , respektíve ľubovolne neskoršie po prihlásení v menu "Môj účet-zobraziť predchádzajúce objednávky".Tovar,ktorý je skladom , je odosielaný ihneď po pripísaní faktúrovanej čiastky na náš účet.

 

V hotovosti pri os. prevzatí v sídle prevádzky dodávateľa 0.00 €
POS terminál na predajni predávajúceho 0.00 €
WebCard (UniCreditBank) 0.00 €
Administrator
  • Marting s.r.o.
    Nábrežná 2., 038 61 VRÚTKY
  • Company reg. no.: 31584799, VAT no.: SK 2020432568
  • Tel.: +421 43 4303503,+421 43 4281707-9
    Fax: +421 43 4281706

  • HOT LINE