KVV ilustracia

KVV ilustracia

aku kumulovane

aku kumulovane

Hydraulika

Hydraulika

Hadice

Hadice

KĹZNE LOŽISKÁ-PANVIČKY,PÚZDRA

KĹZNE LOŽISKÁ-PANVIČKY,PÚZDRA

PIESTNE KRÚŽKY

PIESTNE KRÚŽKY

TMELY A LEPIDLA HENKEL-LOCTITE-TEROSON

TMELY A LEPIDLA HENKEL-LOCTITE-TEROSON

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY , REGULÁTORY TLAKU,PLNIČE,ODLUČOVAČE, BRZDOVÉ VÁLCE

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY , REGULÁTORY TLAKU,PLNIČE,ODLUČOVAČE, BRZDOVÉ VÁLCE

ELEKTROMAGNETICKÉ VZDUCHOVÉ VENTÍLY

ELEKTROMAGNETICKÉ VZDUCHOVÉ VENTÍLY

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY

PIESTOVÉ ČERPADLÁ, HYDROMOTORY

PIESTOVÉ ČERPADLÁ, HYDROMOTORY

SERVORIADENIA, ORBITÁLNE RIADIACE JEDNOTKY, ORBITÁLNE HYDROMOTORY

SERVORIADENIA, ORBITÁLNE RIADIACE JEDNOTKY, ORBITÁLNE HYDROMOTORY

HYDRAULICKÉ ROZVÁDZAČE

HYDRAULICKÉ ROZVÁDZAČE

HYDRAULICKÉ RÝCHLOSPOJKY

HYDRAULICKÉ RÝCHLOSPOJKY

HYDRAULICKÉ VALCE

HYDRAULICKÉ VALCE

TECHNICKÉ MAZIVÁ A ZABRUSOVACIE PASTY

TECHNICKÉ MAZIVÁ A ZABRUSOVACIE PASTY

sady tesneni sumar

sady tesneni sumar

Search:

advanced

Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?

Recommend us

Kupujúci potvrdením registrácie v internetovom obchode dáva súhlas k spracúvaniu svojich osobných údajov v informačnom systéme "Internetový obchod" (ďalej len "IS") v rozsahu uvedenom nižšie. Kupujúci berie na vedomie povinosť na základe §11, zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov, poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje.Súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov môže udeliť dotknutá osoba iba ak dovŕšila 16 rokov veku (§15,ods.(1) zákona č.18/2018 Zz.). Súhlas s poskytnutím osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov môže poskytnúť len jej zákonný zástupca. Kupujúci môže kedykoľvek po prihlásení sa do internetového obchodu opravovať svoje osobné údaje. Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať poverenú osobu prevádzovateľa IS o výpis zo svojich osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ v IS spracúva, alebo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v IS.

 

Evidenčný list informačného systému : "Internetový obchod"

 1. Názov prevádzkovateľa : Marting s.r.o.
  Sídlo : Nábrežná 2.,038 61 Vrútky, Slovenská republika
  Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
  IČO prevádzkovateľa : 31584799
    2. Štatutárny zástupca : Ing. Baňas Marian, Ing. Švehla Vladimír, konatelia spoločnosti
    3. Poverená osoba : Ing. Štefánek Martin 043-4281707-9
    4. Identifikačné označenie informačného systému : Internetový obchod
    5. Účel spracúvania osobných údajov : vedenie obchodnej korešpondencie, vystavovanie kúpnych zmlúv, vystavovanie daňových dokladov (faktúr), zasielanie objednaného tovaru,marketing prevádzkovateľa
    6. Zoznam osobných údajov:Titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, adresa elektronickej pošty (e-mail), dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia, počet objednávok

    7. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov od registrácie, resp. posledného prihlásenia sa užívateľa do účtu v e-shope. Ak sa užívateľ počas 5-tich rokov neprihlási do svojho účtu, bude účet automaticky zrušený a osobné údaje vymazané. Na základe žiadosti dotknutej osoby-užívateľa o zrušenie účtu bude prihlasovací účet zrušený a osobné údaje vymazané do 5-tich pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak boli na základe objednávky užívateľa vytvorené daňové doklady, tieto budú uchovávané po dobu podľa platných predpisov (napr. zákon č.431/2002 Zz. o účtovníctve, zákon č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty).

    8. Okruh dotknutých osôb : kupujúci – fyzické osoby
    9. Okruh užívateľov : oprávnené osoby firmy Marting ,s.r.o.,oprávnení príjemcovia: prepravné spoločnosti, orgán dozoru (SOI), daňový úrad.
  10. Právny základ informačného systému : §13,ods.(1)b) zákona č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov, zákon č.431/2002 Zz. o účtovníctve, zákon č.222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty, zákon č.513/1991 Zz. Obchodný zákonník, zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č.22/2004 o elektronickom obchode, zákon č.102/2014 Zz. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  11. Forma zverejnenia osobných údajov : osobné údaje nie sú zverejňované ani poskytované tretím osobám okrem oprávnených osôb a oprávnených príjemcov. Cezhraničný tok a prenos údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

  12. Všeobecná charakteristika opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov :
  Prístup do informačného systému je chránený heslom a je realizovaný zabezpečeným pripojením (https). Databáza je uložená na zabezpečených serveroch sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je zmluvne viazaný mlčanlivosťou a povinnosťou zabezpečiť ochranu uložených osobných údajov.

  13. Sprostredkovateľ : IT Studio, s.r.o., Botanická 554/68A, 602 00 Brno, Česká Republika

  14. Dátum začatia spracúvania osobných údajov : 1.11.2013

Administrator
 • Marting s.r.o.
  Nábrežná 2., 038 61 VRÚTKY
 • Company reg. no.: 31584799, VAT no.: SK 2020432568
 • Tel.: +421 43 4303503,+421 43 4281707-9
  Fax: +421 43 4281706

 • HOT LINE